کلوپ هواداران ملوان - جلالی: برای مسابقه ملوان تمرکز زیادی مورد نیاز است